ایمان دو جور است، ایمان مقلدانه یک نوع آن است.چون بزرگتران و پدران ما باور کرده اند. ما هم باور کردیم و ایمان آورده ایم.ولو شما برایش دلیل بیاوری،بیخود آوردی,حرف نو را قبول نمی کنیم.
این ایمان را میگویند:ایمان از روی تقلید یا تعصب.مثلا از عامه مردم اگر بپرسی که از کجا میگویی پیامبر اسلام حق است؟ هیچ جوابی ندارند بدهند.می گویند چون پدرهای مان گفته اند.چون معلم های مان در مدرسه به ما یاد داده اند.
البته اینها ایمان هم دارند ها....
اما این ایمان و باور از روی تقلید و با چشم بسته است.