در حکمت سى ام نهج البلاغه آمده است: «سئل عن الأیمان»؛ از حضرت تقاضا کردند درباره ى ایمان براى آنها صحبت کند. فرمود: «الأیمان على اربع دعائم»؛ ایمان روى چهار پایه استوار است. منظور از چهار پایه این است که اگر پایه ها محکم بود، ایمان رو مى ماند؛ اما اگر پایه ها سست شد یا فرو ریخت، ایمان به همان نسبت فرو مى ریزد. به طور کامل ساقط نمى شود، اما به همان نسبت فرو مى ریزد. حضرت این چهار پایه را بیان فرمودند: «على الصّبر والیقین والعدل والجهاد»