شاید بی ربط : وقتی حسین در صحنه است!

هرکجا میخواهی باش!

چه ایستاده به نماز!

چه نشسته بر سفره ی شراب!

پ ن : منبع حدیث از کتب اهل سنت است البته از کتب شیعه هم موجود بود !