40

ایمان متعصبانه؛
چون دین اسلام چنین می گوید، این درست است و چون ادیان دیگر می گویند غلط است.
چون فلان عمل را ما مسلمان ها انجام می دهیم این درست است و چون دیگران فلان عمل را انجام می دهند پس غلط است.
این ایمان هست و لکن متکی به هیچ دلیلی نیست، فقط از روی تعصب است و تعصب هم جانبداری بدون دلیل، جانبداری از روی احساس، نه از روی منطق.
این را می گویند تعصب؛ این ایمان مقلدانه و متعصبانه است.